Spis treści
1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Uczestnictwo w zajęciach
4. Sprawy organizacyjne
5. Zapisy
6. Bezpieczeństwo
7. Prawa i obowiązki instruktorów
8. System płatności – ogólne zasady
9. System płatności za zajęcia TANECZNE
10. System płatności za zajęcia FITNESS
11. Zajęcia indywidualne
12. Zgłaszanie nieobecności
13. Rabaty, ulgi, zwolnienia
14. Programy partnerskie
15. Dane osobowe
16. Ochrona wizerunku i własności intelektualnej
17. Zwroty
18. Reklamacje
19. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje
Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Akademii Tańca I AM DANCE i I AM FIT Piaseczno Fitness Club , dostępny na stronach internetowych www.iamdance.pl
www.fit.iamdance.pl
Akademia
– Akademia Tańca I AM DANCE oraz działający w jej ramach I AM FIT Piaseczno Fitness Club
Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Akademii
Oferta
– aktualnie dostępna, na stronie internetowej www.iamdance.pl lista kursów TAŃCA oraz na stronie www.fit.iamdance.pl lista zajęć FITNESS
Recepcja
– miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami w danej lokalizacji Akademii
Regulamin
– niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia w Akademii Tańca I AM DANCE i IAM FIT Piaseczno Fitness Club
Sala
– sala treningowa, na której odbywają się grupowe zajęcia taneczne i fitness lub lekcje indywidualne, a także imprezy okolicznościowe takie jak practice’y, urodziny, wieczory panieńskie i inne
Uczestnik
– osoba dobrowolnie biorąca udział w opłaconych zajęciach tanecznych i fitness
Uczestnik programu partnerskiego – osoba korzystająca z: MultiSport PLUS, FitProfit, FitSport, OKsystem, Benefit Plus, Sodexo, Bonus System i innych
Strona Akademii – strona www pod adresem www.iamdance.pl, adres do niej przekierowujący: www.AkademiaTanca.net oraz adres zajęć FITNESS www.fit.iamdance.pl
Zajęcia TANECZNE – zajęcia w ramach odrębnego grafiku Akademii Tańca I AM DANCE
Zajęcia FITNESS – zajęcia w ramach odrębnego grafiku I AM FIT Piaseczno Fitness Club

 • 2. Postanowienia ogólne
  1. Wszelkie prawa do Akademii, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronach Internetowych Akademii (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Akademii, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie.
 • 3. Uczestnictwo w zajęciach
  1. Uczestnictwo w zajęciach (rozumianych jako kursy tańca, zajęcia fitness, warsztaty oraz practice’y, imprezy i pochodne inicjatywy) Akademii Tańca I Am Dance i wchodzącego w jej skład I AM FIT Piaseczno Fitness Club’u, działających w ramach – organizatora zajęć – Agencji Artystycznej „Altarts” Kamil Przepiórkowski zwanych dalej Akademią jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu dostępnego na stronie www.iamdance.pl oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez pełnoletniego uczestnika. W przypadku dzieci (osób niepełnoletnich do 18 r. ż.) obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych, który jest koniecznym warunkiem do udziału w zajęciach.
  2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Akademię mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia oraz kaucję w przypadku Uczestników objętych programami partnerskimi, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.iamdance.pl i www.fit.iamdance.pl
  3. Jeżeli uczestnik nie rozumie Regulaminu, ma prawo poprosić tylko i wyłącznie Recepcję o dodatkowe wyjaśnienia. Instruktorzy nie mają uprawnień i obowiązku wyjaśniania Regulaminu. Uczestnik nie ma prawa na powoływanie się na wyjaśnienia w sprawie Regulaminu, które usłyszał od innych osób trzecich np. innych Uczestników, rodziców oraz znajomych Uczestnika lub innych dowolnych źródeł.
  4. Akademia zawsze publikuje na swojej stronie internetowej informację o wszystkich bezpłatnych zajęciach i promocjach, co stanowi potwierdzenie, że dane zajęcia są bezpłatne. Jeżeli na stronie nie ma takiej informacji, to znaczy, że zajęcia są normalnie płatne według cennika. Uczestnicy nie mają prawa sami decydować o darmowych zajęciach i wymuszać odstąpienia od opłaty oraz nie mają prawa rozpowszechniać informacji usłyszanych z różnych niesprawdzonych źródeł. Recepcja oraz strona internetowa Akademii jest rzetelnym źródłem informacji na temat zajęć Akademii.
  5. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach bądź warsztatach osobom trzecim.
  6. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest lista obecności prowadzona przez instruktora lub Recepcję.
  7. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. W wyjątkowych sytuacjach instruktor ma prawo wyrazić zgodę na obecność osób trzecich.
  8. Na sali podczas zajęć może przebywać asystent instruktora lub osoba odbywająca praktyki zawodowe lub inny pracownik Akademii. Akademia nie będzie informowała Uczestników wcześniej o tym fakcie.
  9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 5 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą instruktora oraz z wcześniejszym poinformowaniem Recepcji.
  10. Akademia, na życzenie opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte lub pokaz na sali na zakończenie zajęć, o których poinformuje zainteresowanych podczas zajęć z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 3 miesiące, a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez Uczestników zajęć goście, w liczbie do 3 na jednego Uczestnika.
  11. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach.
  12. Każdy Uczestnik przed zajęciami jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu zarejestrowania wizyty lub do instruktora, tylko w wypadku gdy Recepcja jest nieczynna. Jeżeli Uczestnik nie wypełni tego obowiązku, to pracownik Recepcji ma prawo wejść na salę podczas zajęć i upomnieć Uczestnika w sprawie zarejestrowania wizyty i dopełnienia innych formalności.
  13. Uczestnik ma obowiązek stawiania się punktualnie na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę. W przypadku spóźnienia należy powoli wdrożyć się do pracy grupy stosując się do zaleceń Instruktora, który z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć ma prawo do niewpuszczania na Salę osób spóźniających się. W tym wypadku opłata nie zostanie zwrócona.
  14. Za moment rozpoczęcia się zajęć uznaje się chwilę, w której instruktor jest w pełnej gotowości tzn. jest obecny na sali i ma przygotowaną muzykę (nie musi być włączona), nawet gdy żaden Uczestnik nie znajduje się na Sali lub wszyscy Uczestnicy są spóźnieni. Instruktor nie ma obowiązku wydłużania lub odrabiania zajęć z uwagi na spóźnienie Uczestników.
  15. Akademia nie gwarantuje partnerów do tańca, ale tworzy listę osób poszukujących partnerów, dzięki której łatwiej ich znaleźć. Każdy może dodać ogłoszenie na naszej stronie internetowej w zakładce „szukam partnera”.
  16. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu lub bez obuwia. Nie dozwolone jest obuwie z metalowymi podkuciami lub obcasy, które mogą zniszczyć lub porysować parkiet. Należy wyposażyć się w silikonowe nakładki ochronne na obcasy.
  17. Podczas każdych zajęć obowiązuje 5-minutowa przerwa na sprawdzenie listy i dokonanie rozliczeń.
  18. Akademia oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć. Akademia nie ubezpiecza uczestników indywidualnie i każdy bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
  19. Ze względów bezpieczeństwa Uczestników prosimy o niezwłoczne poinformowanie instruktora lub recepcji w przypadku rozlania, rozsypania, rozbicia czegokolwiek na parkiecie tanecznym.
  20. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach i na salach Akademia nie odpowiada.
  21. Za przeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali. W skrajnych przypadkach uczestnik zostanie skreślony z listy. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora. W tym wypadku opłata nie zostanie zwrócona.
  22. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów gazowanych i ciepłych napojów, które mogą zniszczyć podłogę.
  23. W przypadku grup zamkniętych (grupy VIP, zajęcia dla zawodowych tancerzy, zespoły turniejowe, formacje taneczne, grupy choreograficzne), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę Instruktora prowadzącego daną grupę lub zostały wyłonione z castingu.
  24. Rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich Uczestników mają obowiązek osobistego przyprowadzania na zajęcia do instruktora i odbierania ich od instruktora oraz mają obowiązek zapewnić im opiekę tuż przed zajęciami i tuż po zajęciach. Instruktor nie odpowiada za dzieci poza salą taneczną np. w szatni lub toalecie i poza godzinami odbywania się zajęć danej grupy.  Jeżeli z przyczyn losowych np. awarii środka komunikacji, nagłego załamania pogody lub innych instruktor spóźni się lub nie dotrze na zajęcia, to rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich Uczestników mają obowiązek zapewnić im opiekę i nie mają prawa zostawiać dzieci bez opieki w miejscu odbywania się zajęć.
  25. Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją rezygnację z zajęć i upewnić się, że została ona odebrana przez Akademię w odpowiednim czasie. W innym wypadku opłata będzie dalej naliczana.
  26. Uczestnik zajęć Akademii nie ma prawa samodzielnego zmniejszania odpłatności za zajęcia.
  27. Jeżeli kilka minut przed rozpoczęciem zajęć nie ma instruktora na sali, to uczestnicy mają obowiązek poczekać do 10 minut od terminowego rozpoczęcia zajęć.
  28. Jeżeli zapisany uczestnik zajęć nie dostanie informacji o odwołaniu zajęć, to znaczy, że planowane zajęcia regularne domyślnie odbywają się normalnie według grafiku.
  29. Niezapisani uczestnicy nie dostaną powiadomienia o odwołaniu zajęć, ponieważ nie znajdują się oni na liście danej grupy.
  30. Uczestnicy, którzy znajdują się na liście, ale odmówili podania nr telefonu i adresu e-mail nie zostaną poinformowani o odwołaniu zajęć i innych sprawach organizacyjnych.
  31. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Uczestnika usług Akademii, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  32. Uczestnik ma prawo przepisać się do innej grupy, tylko w wypadku frekwencji w jego dotychczasowej grupie co najmniej jedenastu osób oraz jeżeli instruktor wyrazi na to zgodę.
  W innym wypadku Uczestnik może tylko zapisać się dodatkowo na inny kurs.
  33. Akademia nie zapewnia Uczestnikom napojów oraz wyżywienia. Uczestnik lub opiekun ma obowiązek sam zadbać o napoje oraz posiłki.
  34. Kobieta w ciąży lub podejrzewająca, że jest w ciąży ma obowiązek przed zajęciami dostarczyć w formie pisemnej oświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w zajęciach tanecznych oraz fitnessowych, które jest dowodem, że lekarz stwierdził, że kobieta nie ma przeciwskazań, aby uczestniczyć w tych zajęciach. Kobieta w ciąży uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

  § 4. Sprawy organizacyjne
  1. Liczba osób w grupach jest ograniczona i zależna od Sali i rodzaju zajęć (może się ona różnić). W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
  2. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć.
  2. W uzasadnionych przypadkach Akademia zastrzega sobie prawo do jednorazowego odwołania zajęć odwołania kursu oraz zajęć lub zorganizowania zastępstwa.
  3. Grupa może rozpocząć zajęcia dopiero przy minimalnej ilości uczestników określonej przez Akademię. Jeżeli ilość osób w grupie jest mniejsza niż wymagana czyli 8 osób (liczba może się różnić w zależności od rodzaju kursu, instruktora i lokalizacji) lub na trzech zajęciach z rzędu frekwencja będzie niższa niż 50 %, Akademia zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy.
  4. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy Akademia zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, Akademia zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub dokonania zwrotu proporcjonalnie tylko za niewykorzystane pozostałe zajęcia. Akademia nie zwróci opłaty za zajęcia wykorzystane.
  5. Akademia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs Akademia ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników. W przypadku braku zastępstwa, Akademia zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i wydłużenia kursu o dodatkową lekcję w regularnym terminie. O odwołaniu zajęć informujemy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości SMS.
  6. Akademia ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej Sali tanecznej.  W przypadku, gdy zajęcia zostaną przeniesione do innej lokalizacji, o fakcie tym Akademia zobowiązuje się poinformować zainteresowanych minimum jeden dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiana lokalizacji uniemożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach Akademia zwraca mu niewykorzystaną część opłaty za dane zajęcia lub dokonuje alokacji na poczet kolejnych zajęć.
  7. Akademia nie ma obowiązku ciągłego oferowania w grafiku zajęć regularnych wszystkich styli, które miała w swojej ofercie lub tych co są przedstawione na materiałach reklamowych. Niektóre zajęcia oferowanie przez Akademię mogą odbywać się tymczasowo w formie krótkich kursów lub warsztatów okazjonalnych.

  § 5. Zapisy
  1. Na kursy obowiązują wcześniejsze zapisy, których można dokonać:
  a) przez stronę internetową, wypełniając formularz „zapisy online”,
  b) wysyłając wiadomość e-mail na info@iamdance.pl z podaniem imienia, nazwiska, nr tel., adresu e-mail oraz nazwy i terminu wybranego kursu, nr karty stałego klienta jeżeli istnieje oraz formy rozliczenia np. przelew, gotówka, karta Multisport, OKsystem, Fit Flex, MyBenefit, Karta Rabatowa voucher itp.
  c) telefonicznie nr 696-919-985 z podaniem powyższych danych
  d) osobiście na Recepcji
  2. Po zapisaniu się dostaną Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zapisu. Wszystkie informacje dotyczące zajęć w pierwszej kolejności wysyłane są pocztą elektroniczną.
  3. Obowiązkiem Uczestnika i jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia. Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana.
  4. Po zapisaniu się można zapłacić zadatek o równowartości jednych zajęć (np. 30 zł za zajęcia 60-minutowe), a po ich odbyciu opłacić karnet (dopłacając różnicę tzn. opłata za pojedyncze zajęcia będzie wliczona na poczet karnetu) najpóźniej 3 dni przed kolejnymi zajęciami.
  5. Każdy Uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę z góry przed zajęciami. Inaczej nie zostanie wpuszczony na salę.
  6. Uwaga! Prosimy o dokonywanie przelewów z wyprzedzeniem. W tym wypadku decyduje data wpływu na konto Akademii, a nie data wpłaty.
  7. Posiadacze karnetów promocyjnych zobowiązani są do okazania ich w momencie zapisu (np. wysłania kodu e-mailem) lub na pierwszych zajęciach jeżeli jest to karnet tradycyjny nieelektroniczny, przekazując go Instruktorowi. Brak lub zgubienie karnetu będzie skutkowało nieuznaniem promocji.
  8. Brak, zgubienie lub przedawnienie się karty VIP I AM DANCE będzie skutkowało nieuzyskaniem rabatu.

  § 6. Bezpieczeństwo
  1. Akademia nie ubezpiecza indywidualnie Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
  2. Uczestnicy zajęć narażeni są na wysokie natężenie i głośność dźwięku. Jeżeli uczestnikowi przeszkadza zbyt głośny poziom dźwięku, przeciąg, promieniowanie słoneczne lub inne narażenia ma obowiązek wyraźnie i głośno zakomunikować to Instruktorowi w trakcie trwania zajęć.
  3. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni, Akademia nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
  4. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.
  5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych. Sprawca szkody ma obowiązek naprawić ją w terminie do 7 dni od dnia powstania szkody lub wnieść opłatę wskazaną przez Akademię pokrywającą daną szkodę. Akademia ma prawo do pobrania opłaty za zajęcia na poczet naprawienia szkody. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.
  6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napojów.
  7. Osoby przebywające na terenie Akademii (w tym osoby towarzyszące Uczestników, które przebywają w obrębie lokalizacji Akademii) zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i P-poż.  oraz poleceń przedstawicieli Akademii oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Akademii i innych Uczestników zajęć. Uczestnik odpowiada za osoby towarzyszące nie będące Uczestnikami.
  8. Osoby oczekujące na zajęcia mają obowiązek przebywać w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.
  9. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów, motorów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć. Wózek dziecięcy należy zostawić na korytarzu lub w szatni i nie wjeżdżać z nim na salę.

  § 7. Prawa i obowiązki Instruktorów
  1. Instruktorzy Akademii mają obowiązek:
  a) prowadzenia zajęć przy zachowaniu standardów obowiązujących w Akademii
  b) sprawowania opieki nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć
  2. Instruktorzy Akademii mają prawo:
  a) nie wpuszczania na zajęcia osób zalegających z opłatą
  b) decydowania o obecności rodzica lub opiekuna na zajęciach, o ile nie warunkuje tego program zajęć.
  c) korzystania z telefonu komórkowego lub komputera, który jest jednocześnie odtwarzaczem muzycznym, w celu włączania muzyki.

 • 8. System płatności – ogólne zasady
  1. Każdy Uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę z góry przed zajęciami gotówką w recepcji Akademii w Piasecznie na ul. Jaspisowej 4 lub na ul. Orzeszkowej 15 lub przelewem na nr konta:
  ING: 46 1050 1025 1000 0090 7741 5819
  z podaniem w tytule: imienia, nazwiska, nazwy terminu i lokalizacji zajęć
  i wysłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail:
  info@iamdance.pl
  Jeżeli Uczestnik nie prześle potwierdzenia, to ma obowiązek uiścić opłatę gotówką przed zajęciami (nawet jeżeli dokonał przelewu). Zostanie ona zwrócona po przesłaniu potwierdzenia.

  Jeżeli Uczestnik nie ma konta w banku i nie chce płacić na Recepcji, to może uiścić opłatę przekazem pocztowym lub za pośrednictwem innej firmy zajmującej się przelewami.

  2. Uczestnik bez opłaconych zajęć nie zostanie wpuszczony na salę.
  3. Uwaga! Prosimy o dokonywanie przelewów z wyprzedzeniem. W tym wypadku decyduje data wpływu na konto Akademii, a nie data wpłaty.
  4. Zapisanie się na zajęcia i wcześniejsze opłacenie gwarantuje miejsce w grupie.
  5. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy Recepcjach oraz na stronie internetowej www.iamdance.pl. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  6. Każdy poziom to 8 spotkań. Dotyczy to nawet kursów na poziomie otwartym (OPEN). Można rozliczać się za: 1, 4, 8, 12 lub 16 kolejnych zajęć czyli odpowiednio: jedne zajęcia to pojedyncze wejście czyli 1/8 poziomu, 7. zajęcia to połowa czyli 1/2 poziomu czyli od pierwszych do czwartych lub od piątych do ósmych zajęć, 8 zajęć to cały poziom czyli od pierwszych do ósmych zajęć, 12 zajęć to 1 i ½ poziomu, 16 zajęć to dwa kolejne poziomy.
  8. Wszystkie lekcje ułożone są tematycznie. Każde kolejne zajęcia są inne.
  4. Akademia nie zwraca pieniędzy za zajęcia, jeśli kursant nie uczestniczył w nich z własnej winy nawet jeśli powiadomił wcześniej o nieobecności (m.in. z powodu: choroby, zmiany planu innych zajęć, przeprowadzki do innego miasta, studiów itp. itd.). Uczestnik nie ma możliwości odrabiania tych zajęć w innym terminie lub w innej grupie. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
  5. Tylko w przypadku minimum dwutygodniowej choroby (co najmniej czternasto-dniowej) istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:
  – telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,
  – w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym – ciągłym czternastodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. Zwolnienie lekarskie krótsze niż 14 dni np. 13-dniowe lub nieciągłe np. 7 i osobno 8-dniowe nie będzie brane pod uwagę.
  6. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
  7. W lokalizacjach partnerów Akademii Tańca I Am Dance obowiązuje osobny cennik i nie obowiązują ogólne promocje i zniżki. Dotyczy to innych placówek, w których zajęcia prowadzone są poza Akademią przez naszych instruktorów np. podczas międzynarodowych festiwali lub u innego organizatora niż Akademia itp. Zajęcia takie mogą być reklamowane na stronie Akademii lub poprzez inne źródła przekazu informacji.
  8. Cennik podany na stronie www.iamdance.pl nie dotyczy grup zamkniętych, w tym: grup VIP, formacji tanecznych, zajęć dla zawodowych tancerzy, grup choreograficznych oraz grup ustalanych indywidualnie, a także okazjonalnych warsztatów i kursów specjalnych. Wtedy cennik ustalany jest oddzielnie.
  9. W przypadku spadku frekwencji Akademia zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy z powodu nieopłacalności organizowania tych zajęć lub Akademia zaproponuje przekształcenie zajęć grupowych w zajęcia pół-indywidualne np. dla czterech osób z poinformowaniem każdego Uczestnika o zmianie opłaty za ten kurs. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich Uczestników i wniesieniu nowej opłaty jak za zajęcia indywidualne najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem kursu w nowej formie zajęcia będą odbywały się dalej. Ze względu na indywidualny charakter zajęć możliwa jest tylko opłata za 8 kolejnych zajęć w danej grupie, która różni się w zależności od czasu trwania zajęć.
  10. Uczestnik ma obowiązek dokonać decyzji na jaki rodzaj zajęć chce chodzić. Ma on do wyboru zajęcia TANECZNE oferowane jako Akademia Tańca I AM DANCE lub zajęcia FITNESS oferowane jako I AM FIT Piaseczno Fitness Club. Obydwa rodzaje różnią się, odrębnym grafikiem, odrębnym cennikiem i odrębnymi zasadami, które reguluje ten Regulamin. Zarówno zajęcia TANECZNE jak i zajęcia FITNESS mogą odbywać się w tej samej lokalizacji. Niektóre kursy np. Zumba, pilates, salsa solo lub inne mogą występować zarówno w grafiku FITNESS jak i w grafiku TAŃCA.
  W przypadku, gdy Uczestnik chce chodzić na zajęcia TANECZNE i zajęcia FITNESS, powinien wykupić jedną z opcji:
  – każdorazową opłatę za zajęcia pojedyncze
  – karnet 10 zajęć pojedynczych
  – karnet OPEN  FITNESS+TANIEC (jedyny karnet w ofercie Akademii, który upoważnia Uczestnika do korzystania zarówno z zajęć FITNESS jak i zajęć TANECZNYCH)
  – osobno wybrać pakietowy system płatności za zajęcia TANECZNE i osobno karnet FITNESS.
  11. Uczestnik nie może odrobić zajęć FITNESS na zajęciach TANECZNYCH i odwrotnie, chyba że wniesie opłatę za zajęcia pojedyncze.
  12. Opłata za kolejne zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.iamdance.pl najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Na przykład jeżeli kurs zaczyna się w piątek, to opłata musi wpłynąć najpóźniej do wtorku lub jeżeli kolejne zajęcia odbywają się w czwartek, to opłata musi wpłynąć najpóźniej do poniedziałku.
  13. W wypadku nie opłacenia zajęć przez większość zapisanych osób Akademia zastrzega sobie prawo do przesunięcia rozpoczęcia kursu do momentu wpłynięcia opłat lub jednorazowego odwołania kolejnych zajęć kursu.
  14. Akademia nie wydłuży ważności żadnego karnetu czasowego z powodu świąt państwowych lub przyczyn losowych w wyniku, których Uczestnik nie mógł wziąć udziału w zajęciach.
  15. Jedynym oficjalnym cennikiem jest Cennik umieszczony na stronie www.iamdance.pl oraz na stronie www.fit.iamdance.pl. Inne cenniki nie są wiążące. Nie ważne są cenniki opublikowane w innych miejscach przez osoby trzecie związane lub niezwiązane z Akademią.
  16. Akademia wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności i zgłoszenia przez Uczestnika chęci otrzymania faktury. Jeżeli Uczestnik nie poprosi o fakturę, to nie zostanie ona wystawiona. Osoba zainteresowana wystawieniem faktury przez Akademię powinna zgłosić do biura Akademii (kontakt: tel. 696 919 985 e-mail: info@iamdance.pl)  chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy i przesyłać na adres e-mail info@iamdance.pl potwierdzenie przelewu. Fakturę można odebrać osobiście po poinformowaniu Recepcji, w której lokalizacji Akademii Uczestnik będzie ją odbierał. Może również poprosić o wysłanie drogą mailową. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego, na który faktura ma zostać wysłana
 • 9. System płatności za zajęcia TANECZNE
  1.Uczestnik zajęć TANECZNYCH przy zapisie ma obowiązek wyboru systemu płatności (jednego z poniższych):
  systemu za pojedyncze zajęcia
  – sytemu karnetowego za 10 pojedynczych wejść ważnego 90 dni
  – systemu pakietowego
  – systemu OPEN.
  2. Uczestnik ma prawo tylko raz w ciągu trwania kursu na zmianę systemu płatności za zajęcia TANECZNE.

  3. Zasady systemu płatności za pojedyncze zajęcia TANECZNE lub zajęcia FITNESS:
  a) Uczestnik ma obowiązek wnieść opłatę za pojedyncze zajęcia najpóźniej trzy dni przed planowanym odbyciem się zajęć.
  b) W innym wypadku Akademia uzna, że nie planuje on uczestnictwa w zajęciach lub nie jest pewien czy będzie mógł uczestniczyć. Jeżeli będzie to dotyczyło większości Uczestników danej grupy, to Akademia zastrzega sobie prawo do jednorazowego odwołania zajęć.
  4. Zasady systemu karnetowego za 10 pojedynczych wejść na zajęcia TANECZNE lub zajęcia FITNESS:
  a) Uczestnik ma prawo do wykupienia karnetu 10 pojedynczych zajęć (nie kolejnych zajęć w danej grupie) i wykorzystania ich w ciągu 90 dni kalendarzowych (nie dni roboczych) w różnych grupach do których jest zapisany.
  b) Na przykład Uczestnik może wykupić 10 pojedynczych zajęć 60-minutowych o wartości 300 zł za cenę 285 zł itp.
  5. Uczestnikowi, który wybrał system płatności za pojedyncze zajęcia lub system karnetowy za 10 pojedynczych wejść, opłata nie przepadnie, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności i otrzymania potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia przez Akademię najpóźniej 24 godziny przed planowanym odbyciem się zajęć. Jeżeli Akademia nie odbierze wiadomości w tym czasie, to Uczestnikowi przepada opłata za pojedyncze zajęcia.
  6. Zasady pakietowego systemu płatności za zajęcia TANECZNE lub zajęcia FITNESS:
  (jednego spośród poniższych):
  – pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie,
  – pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie,
  – pakiet 12 kolejnych zajęć w danej grupie,
  – pakiet 16 kolejnych zajęć w danej grupie.
  a) Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.
  b) Jeżeli Uczestnik wybierze system pakietowy, to ma obowiązek zachować ciągłość wykupowanych pakietów, czyli nie może być przerwy w płatnościach nawet jak był nieobecny.
  c) W przypadku nieobecności na pierwszych lub drugich zajęciach kolejnego (następnego) np. drugiego lub trzeciego poziomu Uczestnik ma obowiązek wykupić karnet na cały kompletny poziom lub zmienić system opłat na system za pojedyncze zajęcia. Nie ma możliwości zapłacenia za 3, 6 lub 7 zajęć. Niewykorzystane zajęcia z jednego poziomu nie przechodzą na kolejny.
  d) W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
  e) Kursant jest zapisany na tyle zajęć za ile zapłacił, np. kupując pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie, kursant zapisany jest na 8 kolejnych zajęć, a nie np. na 7 lub 9.
  f) Uczestnik może zapłacić za pierwszą połowę kursu i oddzielnie za drugą czyli najpierw wykupić pakiet czterech kolejnych zajęć, a potem znów tak samo lub inaczej np. najpierw za 8 później za np. 4, 16 itp. Uczestnik nie ma obowiązku płacenia każdorazowo za taki sam pakiet zajęć.
  g) Pakiety na np. 4,8,12 lub 16 zajęć dotyczą pojedynczych kursów. Uczestnik, który zapisał się na więcej niż jeden kurs musi opłacić wszystkie osobno kupując pakiet wejść na każdy z nich. Na przykład zapisując się na dwa kursy Uczestnik ma obowiązek kupić dwa karnety po 4,8,12 lub 16 wejść osobno na każdy z nich.
  h) W przypadku dołączenia w trakcie trwania kursu np. na drugich lub trzecich zajęciach, Uczestnik ma obowiązek:
  – opłacić zajęcia proporcjonalnie do końca danego poziomu i zapytać biuro Akademii o wysokość tej opłaty. To znaczy, że opłata będzie naliczana od daty zapisania się Uczestnika. Jeżeli Uczestnik dołączył na drugich zajęciach nowego kursu (nie nowego poziomu danego kursu), to płaci proporcjonalnie za pakiet siedmiu kolejnych zajęć danego kursu w danej grupie. Jeżeli Uczestnik dołączył na trzecich kolejnych zajęciach nowego kursu (nie nowego poziomu danego kursu), to płaci za pakiet sześciu kolejnych zajęć danego kursu w danej grupie. W ten sposób Uczestnik będzie miał opłacony kurs do końca poziomu. Ten rodzaj płatności nie dotyczy Uczestników, którzy wybrali system płatności za pojedyncze zajęcia lub system płatności OPEN.
  – lub wybrać system opłaty pakietowej np. za 4, 8, 12 lub 16 kolejnych zajęć jeżeli istnieje taka możliwość.
  7. Zasady sytemu płatności OPEN za zajęcia TANECZNE:
  a) Uczestnik może wykupić dowolny karnet OPEN, który uprawnia do nieograniczonej liczby wejść na regularne taneczne zajęcia grupowe Akademii Tańca I AM DANCE np. na okres 30, 60 lub 90 dni. Karnet nie będzie wydłużany z powodu świąt, długich weekendów, urlopu i choroby instruktora czy wyjazdów Uczestnika.
  b) karnety OPEN nie dotyczą zajęć indywidualnych (instruktor i Uczestnik lub para) oraz grup VIP (instruktor i 3,4 osoby lub dwie pary) oraz grup zamkniętych, zajęć choreograficznych oraz zajęć dla zawodowych tancerzy.
  c) Karnetu OPEN nie można wykupić np. na pół miesiąca czy 15 lub 10 dni.

  § 10. System płatności za zajęcia FITNESS
  1.  Uczestnik zajęć FITNESS przy zapisie ma obowiązek wyboru systemu płatności (jednego z poniższych):
  systemu za pojedyncze zajęcia (tak jak za zajęcia TANECZNE)
  – karnetu za 10 pojedynczych wejść ważnego 90 dni (tak jak za zajęcia TANECZNE)
  – systemu pakietowego (tak jak za zajęcia TANECZNE)
  – systemu karnetowego
  – systemu OPEN

  2. Jeżeli Uczestnik będzie nieobecny, to może odrobić zajęcia na innych zajęciach FITNESS pod warunkiem, że nie upłynęła ważność karnetu. Jeżeli ważność karnetu upłynie, to uczestnik nie może odrobić zajęć, a Akademia nie zwróci opłaty.
  3. Niewykorzystane w terminie zajęcia przepadają.
  4. Jeżeli Uczestnik wykupił karnet na 30 dni i nie wykorzystał wszystkich zajęć w tym terminie, to może dopłacić różnicę do karnetu ważnego 60 dni i w ten sposób będzie mógł wykorzystać pozostałe zajęcia.
  5. Uczestnik ma prawo dowolnej zmiany systemu płatności za zajęcia FITNESS.
  6. Zasady systemu płatności za pojedyncze zajęcia TANECZNE i FITNESS, zasady systemu karnetowego za 10 pojedynczych wejść na zajęcia TANECZNE lub zajęcia FITNESS oraz zasady systemu pakietowego za zajęcia TANECZNE i FITNESS zostały opisane w poprzednim rozdziale.
  7. Zasady systemu karnetowego na zajęcia FITNESS:
  a) Uczestnik może wykupić karnet na 4, 8 lub 12 wejść o ważności 30 lub 60 dni według cennika dostępnego na stronnie www.fit.iamdance.pl
  8. Zasady sytemu płatności za karnet OPEN za zajęcia FITNESS:
  a) Uczestnik może wykupić dowolny karnet OPEN, który uprawnia do nieograniczonej liczby wejść na regularne taneczne zajęcia grupowe I AM FIT Piaseczno Fitness Club np. na okres 30, 60 lub 90 dni. Karnet nie będzie wydłużany z powodu świąt, długich weekendów, urlopu i choroby instruktora czy wyjazdów Uczestnika.
  b) karnety OPEN nie dotyczą zajęć indywidualnych (instruktor i Uczestnik lub para) oraz grup VIP (instruktor i 3,4 osoby lub dwie pary) oraz grup zamkniętych, zajęć choreograficznych oraz zajęć dla zawodowych tancerzy i instruktorów fitness’u.
  c) Karnetu OPEN nie można wykupić np. na pół miesiąca czy 15 lub 10 dni.

  § 11. Zajęcia indywidualne
  1.Uczestnik zajęć indywidualnych przy zapisie ma obowiązek wyboru systemu płatności (jednego z poniższych):
  systemu za pojedyncze zajęcia
  – systemu pakietowego
  2. Opłaty za prywatne zajęcia indywidualne (instruktor plus kursant, para lub grupa VIP) rozliczane są każdorazowo gotówką lub przed zajęciami przelewem na konto.
  3. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji przez uczestników jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowanymi zajęciami bezpośrednio do instruktora i do biura. Kursanci muszą upewnić się, że wiadomość została odebrana przez Akademię minimum 24 godziny przed planowaną lekcją. Recepcja: e-mail: info@iamdance.pl tel. 696 919 985
  4. W przypadku niedotrzymania tego terminu, nawet jeśli uczestnik nie pojawi się na zajęciach, jest należna pełna opłata, tak jakby te zajęcia się odbyły, ponieważ:
  a) Instruktor poświęca swój czas wcześniej na przygotowanie się do lekcji
  b) Instruktor mógłby zaplanować inne zajęcia w tym samym czasie
  c) Istnieją inne osoby, które skorzystałyby z zajęć lub sali Akademii w tym samym czasie
  d) Akademia ponosi takie same koszty wynajmu i opłat za salę, nawet jak zajęcia się nie odbędą
  e) Akademia ma koszty stałe związane z działalnością

  § 12. Zgłaszanie nieobecności
  1. Prosimy o informowanie Recepcji o planowanych nieobecnościach najpóźniej 3 dni przed zajęciami:
  a) poprzez wyraźnie i głośnie powiedzenie Instruktorowi i upewnienie się, że zaznaczył on to zgłoszenie na swojej liście
  b) telefonicznie
  c) SMS-em na nr 696 919 985
  d) e-mailowo na adres info@iamdance.pl
  2. Opłata nie przepada jeżeli większa część grupy poinformuje o nieobecności z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Wtedy dane zajęcia zostaną jednorazowo odwołane. Instruktor nie ponosi kosztów dojazdu. Akademia nie ponosi kosztów wynajmu sali, sprzątania, drukowania listy uczestników, podatków. W tej sytuacji z sali może skorzystać ktoś inny, kto zapłaci za koszty organizacji jego zajęć. Tylko w tym wypadku Akademia może pozwolić sobie na nie pobieranie opłaty.
  3. Instruktorzy lub pracownicy Recepcji mogą się pytać o planowane nieobecności Uczestników np. w trakcie świąt, ferii, wakacji, długich weekendów itp., w celu zorientowania się czy większa część grupy będzie obecna.
  4. Jeżeli zajęcia się odbędą, a nie będzie np. jednego Uczestnika, to opłata przepada temu kursantowi (jeżeli wybrał system pakietowy), ponieważ jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów sali, instruktora, organizację kursu, podatki oraz inne opłaty.
  5. Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia nawet usprawiedliwione, ponieważ i tak ponosi koszty działalności nawet jak Uczestnik nie przyjdzie na zajęcia, które się odbywają.
  6. Jeżeli jeden lub mniejsza część Uczestników zgłosi nieobecność, to zajęcia i tak się odbędą, ponieważ inni Uczestnicy deklarują swoją obecność. Jeżeli Uczestnik nie chce, aby opłata mu przepadała, to raz w ciągu trwania kursu ma prawo przejść na system opłat jednorazowych lub wykupić karnet na 10 pojedynczych wejść.

  § 13. Rabaty, ulgi i zwolnienia
  1. Akademia honoruje Kartę Dużej Rodziny 3+ i 4+ wydaną przez Gminę Piaseczno.
  2. Akademia przyznaje karty stałego klienta wybranym uczestnikom.
  3. Akademia uznaje rabaty: karty SGH, Ostrej Karty, 4u Card.
  4. Wybrane kursy lub warsztaty mogą być objęte okresową promocją, po której zakończeniu obowiązuje podstawowa cena.
  5. Rabaty publikowane są na stronie i mogą być okresowo zmienione. Akademia nie ma obowiązku informowania Uczestników o zmianie rabatów. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnie zapoznać się z rabatami na stronie i poinformować Akademię o chęci skorzystania z nich. Jeżeli tego nie dopełnią, to Akademia nie przyzna rabatu.

  § 14. Programy partnerskie
  1. Każdy Uczestnik posiadacz karnetu związanego z programem partnerskim ma obowiązek każdorazowego okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, także na kolejnych zajęciach oraz nawet jak dobrze zna instruktora lub osobę sprawdzającą listę. Karta partnerska będzie uznana za nieważną bez dokumentu ze zdjęciem. Jeżeli kursant nie będzie jego posiadał, to jest zobowiązany do wniesienia opłaty za pojedyncze zajęcia według cennika lub opłata zostanie pobrana z kaucji. To samo dotyczy braku karty partnerskiej lub telefonu lub nieważnego programu partnerskiego. Akademia nie ma możliwości uzupełniania podpisów za wcześniejsze spotkania. Wizyta musi być rejestrowana dokładnie w dniu odbywania się zajęć. Akademia nie odpowiada za Uczestników, którzy nagle wyszli z Sali w trakcie zajęć nie informując o tym Recepcji (np. z powodu złego samopoczucia). Uczestnicy mają obowiązek wytłumaczyć się z tego faktu przed partnerem.
  2. Posiadacze karty Multisport Plus mają obowiązek wpisania na listę raportów wizyt: imienia nazwiska, nr karty, godziny i podpisu oraz zarejestrowania wizyty poprzez terminal każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.
  2. Posiadacze multikarnetu OK SYSTEM mają obowiązek przedstawienia smsa z odpowiednim kodem.
  3. Posiadacze kart FitProfit i FitSport mają obowiązek wpisania na listę raportów wizyt: imienia nazwiska, godziny i podpisu oraz zarejestrowania wizyty poprzez terminal każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.
  4. Posiadacze kart FitFlex, MyBenefit, Benefit Plus i innych programów partnerskich mają obowiązek wpisania się na odpowiednią listę raportów.
  5. Wszystkich użytkowników kart partnerskich jako Uczestników zajęć TANECZNYCH, którzy wybrali system opłat pakietowych, obowiązuje zwrotna kaucja w wysokości 60 zł oraz dopłata według cennika. W wypadku każdorazowej nieobecności kursanta z kaucji pobierana będzie opłata w wysokości 15 zł na pokrycie kosztów sali, instruktorów oraz obsługi, ponieważ zajęcia i tak się odbywają. Kaucja nie obowiązuje Uczestników zajęć FITNESS.
  6. Wpłacając kaucję Uczestnik zajęć TANECZNYCH zapisuje się na 8 zajęć czyli na cały poziom i deklaruje swoje uczestnictwo do końca poziomu. Jeśli kursant zrezygnuje z zajęć przed końcem danego poziomu z kaucji zostanie pobrana opłata za odbyte do tej pory lekcje: po 5 zł za każde 60 min, 10 zł za każde 75 min, 15 zł za każde 90 min, 25 zł za każde 120 min, tak jakby uczestnik płacił za pojedyncze zajęcia. Na przykład rezygnując po piątych zajęciach z kaucji zostanie pobrane po 5 zł za dotychczasowe zajęcia (w sumie 5x5zł=25zł).
  7. Uczestnik ma obowiązek wpłacić kaucję na każdy kurs oraz warsztaty osobno.
  8. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu kursu lub rezygnacji Uczestnika po zakończonym całym kompletnym poziomie.
  9. Jeżeli kurs zostanie przerwany nie z winy uczestnika, to kaucja zostanie zwrócona w całości.
  10. Po każdych dwóch poziomach Uczestnik ma obowiązek o uzupełnienie kaucji.
  11. Jeżeli Uczestnik programu partnerskiego chce wziąć udział w zajęciach, które nie obejmują jego karnetu partnerskiego np. w drugich zajęciach tego samego dnia, to przysługuje mu promocyjna opłata za te zajęcia w wysokości 50 % ceny jak za pojedyncze zajęcia. Zniżka ta nie dotyczy pakietów lub opłat za warsztaty i pochodne inicjatywy Akademii oraz zajęć w lokalizacjach nie objętych programami partnerskimi.
  12. Każdy Uczestnik programu partnerskiego ma obowiązek zapoznania się z jego indywidualną umową z partnerem. W razie wątpliwości Uczestnik ma obowiązek samodzielnie skontaktować się z partnerem. Akademia nie ma wglądu do umów między uczestnikiem a partnerem.
  13. Każdy Uczestnik programu partnerskiego ma obowiązek samodzielnego zapoznania się w których lokalizacjach Akademia honoruje programy partnerskie. Akademia nie honoruje programów partnerskich we wszystkich lokalizacjach.

 • 15. Zwroty
  1.W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik ma obowiązek wysłania odpowiedniej informacji na adres e-mail: info@iamdance.pl.
  2. W przypadku odwołania zajęć z winy Akademii Tańca kurs jest wydłużany o dodatkową lekcję w regularnym terminie. Jeżeli jest to niemożliwe, to proporcjonalna opłata za odwołane zajęcia jest zwracana.
  3. W przypadku zapisania się zbyt małej wymaganej ilości osób, którą Akademia ustala indywidualnie na każdy kurs lub rezygnacji z zajęć znacznej części Uczestników, kurs jest odwoływany, a wszystkie opłaty są zwracane proporcjonalnie.
  2. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez Akademię w terminie 21 dni, na numer konta wysłany na adres info@iamdance.pl

  § 16. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Akademia.
  2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię dla celów związanych z organizacją zajęć przez Akademię.
  3. Uczestnik ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

  § 17. Ochrona wizerunku i własności intelektualnej
  1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.iamdance.pl bez pisemnej zgody przedstawiciela Akademii.
  2. Uczestnik zajęć Akademii wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Akademii w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Akademię i jej patronów oraz partnerów.
  3. Akademia ma prawo bezpłatnie wykorzystywać sfotografowany i sfilmowany wizerunek Uczestnika zajęć w celach związanych z realizacją zadań statutowych Akademii oraz w celach promocyjnych na stronach www, portalach społecznościowych lub w innych mediach. Jeżeli uczestnik nie życzy sobie udostępniania jego wizerunku, ma obowiązek pisemnie zgłosić ten fakt wcześniej (przed publikacją) do biura Akademii.

  § 18. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do managera danej lokalizacji Akademii lub drogą mailową na adres: info@iamdance.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
  2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia z datą i godziną wraz z podaniem podstaw reklamacji.

  § 19. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny na stronie www.iamdance.pl, w Recepcjach poszczególnych lokalizacji oraz na życzenie Uczestnika zajęć.
  2. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
  3. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
  – pod adresem e-mail: info@iamdance.pl
  – poprzez formularz elektroniczny na stronie www.iamdance.pl
  – telefonicznie nr 696 919 985
  – osobiście tylko w wyznaczonych przez Akademię terminach i lokalizacjach
  4. Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2017 roku.